Bilgisayar Programcılığı bölümüne yeni kayıt yaptıran ve ders muafiyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin, onaylı transkript, ders içerikleri ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir başvuru dilekçesi ile beraber ue@usak.edu.tr adresine e-posta gönderebilirler.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

__________________________

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ  

Derslerle ilgili muafiyet ve intibak

MADDE 17 – (1) Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için ilk kayıt olduğu yarıyılın başında muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebini eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta içinde yapması gerekir. Öğrencinin muaf sayılan derslerinin notları ve harf karşıtları transkriptine işlenir. Başarı ortalaması hesaplanırken değerlendirmeye alınır.

(2) İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir. Bu öğrencilere intibak yapılan ilk yarıyıldan başlamak üzere alt ve/veya üst sınıftan da toplam 45 AKTS krediye kadar ders verilebilir. Bu öğrencilerden not ortalaması şartı aranmaz.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başında bazı derslerden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir. Bu sınavdan öğrencinin almış olduğu not harf notuna dönüştürülerek transkriptine işlenir.

(4) İntibakı yapılan öğrencinin başladığı sınıftan önceki yılları, eğitim-öğretim süresine sayılır.

(5) Dikey ve yatay geçişle gelen öğrenciler, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası gereğince muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden ders almak istediği takdirde, söz konusu dersi ikinci kez alıyor kabul edilir ve en son aldığı not geçerli sayılır.

-- 

 
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 
 
  Başvuru Esasları ve Süresi: 
  MADDE 5- (1) Uşak Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, bir defaya mahsus olmak üzere eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren 7(Yedi) takvim günü içerisinde ilgili birime muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan birimlerde hazırlık sınıflarını başarı ile tamamladıktan sonra ve birinci sınıfa kayıt yaptırdıklarında 7(Yedi) takvim günü içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Genel kayıt dışında kesin kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdıkları hafta içerisinde muafiyet talebinde bulunurlar. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemleri iptaline yönelik istekler kabul edilemez. 
(2) Öğrenci, başvuru dilekçesinde, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/derslerden muaf olmak istediğini belirtmek zorundadır. 
(3) Öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. 
(4) Dilekçeye öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri, not belgesi (transkript) ve ilgili üniversitenin not baremi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin, onaysız veya eksik olması durumunda başvuru reddedilir. 
(5) Başvurular elden ve şahsen yapılır. Başvuru süresi dışındaki başvurular kabul edilmez. (6) Muafiyet için ilgili dersten başarılı olmak yeterlidir. 
(7) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.   

Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

 


10 Eylül 2019